Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2017:3481
Rechtbank Limburg, AWB 16/755

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft aan vergunninghouders een omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een filiaal van een sport- en rijwielwinkel in een vrijkomend gedeelte van een bestaand winkelgebouw. Eiseressen, werkzaam als concurrent in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied, hebben bestreden dat artikel 4, negende onderdeel, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) in dit geval de mogelijkheid biedt om met toepassing van de kruimelgevallenregeling af te wijken van het bestemmingsplan. Eiseressen zijn van opvatting dat artikel 5, onderdeel 6, van bijlage II bij het Bor hieraan in de weg staat, nu sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit Milieueffectrapportage. De rechtbank leidt uit de Nota van Toelichting bij de wijziging van het Bor af dat slechts kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer voor de toepassing van artikel 5, zesde lid, van bijlage II bij het Bor relevant is. Hierin is de activiteit wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject genoemd. De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval, waarbij qua aard en omvang slechts sprake is van een beperkte wijziging van het gebruik van een deel van een bestaand winkelgebouw en waarbij onbestreden is dat die wijziging geen milieugevolgen van enige betekenis tot gevolg heeft, geen sprake is van een wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject die aan toepassing van artikel 4, negende onderdeel van bijlage II bij het Bor in de weg staat. De rechtbank is voorts van oordeel dat verweerder onder verwijzing naar het distributieplanologisch onderzoek (DPO) toereikend heeft gemotiveerd dat geen sprake is van uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onaanvaardbare gevolgen, veroorzaakt door de omgevingsvergunning in geding, voor de leegstand. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug